Obowiązujący od 17.5.2020 r. 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Lunain Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komandorska 66, 53-343 Wrocław, identyfikującą się numerem NIP: 754-252-11-76; REGON: 004535376; KRS: 0000105924; prowadzącą sprzedaż suplementów diety, kosmetyków i ekologicznych środków czystości.

1.2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony http://LUNAIN.pl/, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Lunain Sp. z o.o.

1.3. Korzystając ze strony LUNAIN.pl lub składając zamówienie, klient akceptuje niniejszy Regulamin. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Definicje

2.1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym LUNAIN.pl, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

2.2. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.3. Umowa zawarta na odległość– umowa warta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.4. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.5. Formularz zamówienia- formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy płatności.

2.6. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Dane klienta i ochrona prywatności

3.1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Lunain Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

3.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

3.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Jednak niezbędnym warunkiem do pomyślnego zawarcia transakcji jest poinformowanie o zmianach Sprzedającego.

3.4. Podane przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonują zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

3.5. Lunain zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

4. Zakupy i realizacja zamówienia

4.1. Wymagania odnośnie współpracy z systemem teleinformatycznym:

Rodzaje przeglądarek prawidłowo współpracujących z naszą witryną: Internet Explorer 8 i wersje wyższe

4.2. Przy rejestracji lub składaniu zamówienia istotne jest podanie podstawowych danych:

  •          imię i nazwisko,
  •          pełny adres korespondencyjny,
  •          numer telefonu,
  •          adres e-mail.

4.3. W przypadku zamówienia realizowanego na firmę, istotne jest podanie danych, takich jak nazwa firmy, REGON i NIP.

4.4. Kliknięcie przycisku ,,potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po złożeniu zamówienia a następnie po wystawieniu faktury i przekazania go na magazyn.

4.5. Zamówienie zostanie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie.

W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient otrzymuje informację od pracownika i podejmuje decyzje o sposobie realizacji części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na niedostępny produkt, zamiana niedostępnego produktu na inny lub anulacja całości zamówienia). Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

5. Dostawa towaru i płatności

5.1. Dostawy zamówionych przez Klienta produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Polski do miejsca wskazanego przez Klienta, w zamówieniu jako miejsce dostawy. Ceny wyświetlane na stronie LUNAIN.pl zawierają ustawowy podatek VAT, ale nie zawierają kosztów dostawy. Koszt każdej metody dostawy jest wyszczególniony na etapie finalizacji zamówienia.

5.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy tj. pożar, powódź, strajk, warunki pogodowe itp.

5.3. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty złożenia.

5.4. W przypadku nieodebrania przesyłki i nie podania przyczyny odmowy odbioru przesyłki lub przypadku nieterminowego podjęcia przesyłki w placówce pocztowej lub depozycie kuriera, przy złożeniu następnego zamówienia lub w przypadku wniosku o ponowne nadanie tej samej przesyłki, zamawiający zostanie automatycznie obciążony kosztami jej ponownej dostawy w wysokości zgodnej z wyborem pierwszego rodzaju dostawy (tj. 14,00 zł lub 17,00 zł). Dodatkowo otrzyma jedyną, możliwą formę zapłaty tj. przedpłata na konto.

6. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Lunain należy składać e-mailem na adres sklep@LUNAIN.pl lub telefonicznie na dziale Marketingu, pod numerem telefonu +48 601 68 58 52, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.

6.2. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację spisując dane dotyczące terminu złożenia reklamacji, przyczyny reklamacji i formy rozpatrzenia reklamacji jakiej Klient zażąda (naprawa, wymiana lub zwrot). Sprzedawca na podstawie podanych danych sporządzi kartę reklamacyjną.

6.3. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty w terminie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

6.4. Zwracamy uwagę, że reklamacji nie podlegają produkty w naruszonych opakowaniach. Wyjątkowa sytuacja dotyczy produktów, które po otwarciu okazały się obarczone wadą jakościową.

6.5. W przypadku błędnie zrealizowanego zamówienia leżącego po stronie Sprzedawcy koszty transportu pokrywa sprzedawca. W przypadku błędnie zrealizowanego zamówienia leżącego po stronie Kupującego koszty transportu pokrywa Kupujący.

6.6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia swego stanowiska.

6.7. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględnione tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie sprawdzić zawartość paczki. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, należy nie odbierać przesyłki oraz sporządzić protokół szkody w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsumentowi przysługuje prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na złożenie (w formie pisemnej) oświadczenia przysługuje 14-dniowy termin liczony od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć wysyłając towar do sprzedawcy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w terminie 14 dni w uzgodnionej formie. Zwracany towar przysłany do sprzedawcy za pobraniem nie podlega rozpatrzeniu.

8. Prawo autorskie i odpowiedzialność

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).

9. Oświadczenie

Jestem świadomy/a tego, iż suplementy diety Finclubu to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, nie mogą być one stosowane jako substytut zróżnicowanej diety i nie posiadają one właściwości produktów leczniczych.

10. Jak Lunain korzysta z plików cookie (ciasteczka)

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie.

11. Zakończenie

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz.271 z późń. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176).